เงื่อนไขการกูฉุกเฉิน วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระได้ 6 งวด

 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด   กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระได้ 6  งวดๆ ละ  5,000 บาท

 

          เงื่อนไข 

1.      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ที่ประสงค์จะกู้เงินในวงเงินกู้ฉุกเฉิน ยื่นสัญญาเงินกู้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

2.      เงินกู้ฉุกเฉิน จะออกทุกวันที่  2 และ 9 ของเดือน