คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์

 

 

  1. เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีเงินเดือนหักจากหน่วยงานต้นสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดลพบุรี

 

  1. ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นๆ

 

  1. มีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานรับรอง