ข้อควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกสหกรณ์

 

 1. สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนทุกเดือน โดยการหักเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 1. สมาชิกต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ทุกเดือนโดยการหัก

เงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 1. สมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะ

สามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินได้

 1. สมาชิกสามารถลาออกได้ เมื่อไม่มีหนี้ต่อสหกรณ์และไม่ติด

ค้ำประกันบุคคลอื่น

 1. สมาชิกที่ลาออก สามารถสมัครใหม่ได้ หลังจากลาออกเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 1. สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติลาออก จะได้รับเงินค่าหุ้น ในวันที่

2 ของเดือนถัดไป

 1. สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์

และรับเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งการจ่ายเงินเป็น

เงินสดหรือเช็คธนาคารกรุงไทย

 1. สมาชิกสามารถยื่นกู้เงินได้ทุกวันทำการ ณ ที่ทำการสหกรณ์
 2. สมาชิกที่ยื่นกู้เงิน เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน

เอกสารจะได้รับการลงรับ และจัดลำดับการได้รับอนุมัติจ่ายเงินกู้

ตามลำดับการลงรับเอกสารนั้น

 1. สมาชิกที่กู้เงิน สามารถยื่นกู้ครั้งใหม่ได้ เมื่อผ่อนชำระแล้ว

ไม่น้อยกว่า 10 งวด

 1. สมาชิกที่ต้องการปิดบัญชีหนี้สินเงินกู้สามารถชำระด้วยเงินสด

หรือเช็คธนาคาร ณ ที่ทำการสหกรณ์ ก่อนวันที่ 10 ของเดือน และ

หากชำระด้วยเช็คธนาคาร ให้ชำระก่อนเวลา 10.00 น.

 1. สมาชิกที่ต้องการลดค่าหุ้น สามารถแจ้งได้ทุกวัน และจะได้

ลดค่าหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการฯ

 1. สมาชิกที่ต้องการเพิ่มค่าหุ้น สามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนง

ได้ทุกวัน แต่จะเพิ่มหุ้นได้เมื่อได้รับการแจ้งจากสหกรณ์

 1. สมาชิกที่จะได้รับเงินปันผล จะต้องคงสภาพสมาชิก ถึงวันที่

30 พฤศจิกายน (สิ้นปีปิดบัญชี) เท่านั้น

 1. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระยะเวลา
  การส่งเงินหุ้นที่ดำรงสมาชิกภาพ ดังนี้

·         จำนวน 1-5 ปี ๆ  ละ 10,000  บาท

·         มากกว่า   5 ปี      เป็นเงิน    60,000 บาท

·         มากกว่า 10 ปี        เป็นเงิน    80,000 บาท

·         มากกว่า 15 ปี        เป็นเงิน  100,000 บาท

·         มากกว่า 20 ปี        เป็นเงิน  120,000 บาท