ทำเนียบประธานกรรมการ

 

 นายวิชัย   รักษ์วิศิษฎ์กุล                 2553

นายสนธิ์   มาสอาด             2554 - 2555

  นายวินัย   มหมนต์เจริญ       2556 - ปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |