ปี 2564

> เปลี่ยนแปลงหุ้น

> ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

> แบบฟอร์มกู้หุ้นตัวเอง

> แบบฟอร์มชุดคำขอกู้สามัญฉบับเต็ม

      กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

> สสธท_กอง 1

> สสธท_สมทบ กอง 1

> หนังสือเจตนาระบุผู้รับเงิน

> กสธท_กอง 2

> กสธท_กอง 3

> ลาออก

      ปี 2563

> ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

> ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ

> ใบสมัครกอง2

> คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

> คำขอกู้เงินสามัญ (ใหม่)

> คำขอกู้เงินที่ใช้หุ้นประกัน

> คำขอกู้เงินที่ใช้หุ้นประกัน

> ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์

> วิธีคิดเงินปันผล

> ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี จำกัด เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

> ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการ

> ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> หนังสือขอความร่วมมือส่งตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> บทบาทตัวแทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> โควต้าตัวแทนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

      ปี 2560

> หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ

> ใบกู้ฉุกเฉิน

> ใบสมัครสมาชิก

> ขอลาออก

> รับเงินกู้สามัญ

> รับเงินปันผล

> เปลี่ยนค่าหุ้น

> ค้ำประกัน

> เจตนาระบุผู้รับเงิน

> ยินยอมให้หักเงิน

> ยินยอมให้หักเงินกองทุนบำเหน็จ

> ยินยอมให้หักเงินบำเหน็จตกทอด

> ใบสำคัญรับเงิน

> ชุดเอกสารขอกู้เงินสามัญ2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |