วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

ตราสัญญลักษณ์

 

คณะกรรมการ 

 

นายวินัย มหมนต์เจริญ

ประธานกรรมการ

 

นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง

รองประธานกรรมการ

นายยุทธศิลป์ แก้วมุกดา

กรรมการและเหรัญญิก

นางกมลวรรณ ชาติทองคำ

กรรมการและเลขานุการ

นายชาญชัย เสมียนชัย

กรรมการ

นางวลัย บุญพลอย

กรรมการ

นายวิชัย รักษ์วิศิษฏ์กุล

กรรมการ

 

นางราณี อรรณพานุรักษ์

กรรมการ

 

ภูมิเดช ตันประสิทธิ์

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

 

 

นางนิตพร  แย้มวงษ์ 
ผู้จัดการสหกรณ์

 

 

นางรัตนาภรณ์  ศรีมาพันธุ์

 

นางนริศรา  ทองน้อย

 

นางขจีรัตน์     ศรีสอน

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |