ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26/2562 ได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 นั้น มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 12 ราย

  ประกาศ!! รับสมัครกรรมการสหกรณ์

  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ขอเชิญชวนให้สมาชิกเพิ่มหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ฯ คือ สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5% ของเงินเดือน

  สหกรณ์ฯ จะเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นกรณีพิเศษ วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2561 โดยสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท

  หมายเลขโทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ 036-425257

  ข่าวดี!! สำหรับพนักงานกระทรวงและพนักงานราชการ สมัครสมาชิกสหกรณ์ได้แล้วค่ะ

  ประกาศ!! สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หากสหกรณ์จังหวัดอนุมัติมาแล้วน้องๆ สามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ สามารถกู้ได้ 50 เท่าของเงินรายได้บวกทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาทส่งชำระ 60 งวดและต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท วงเงินกู้ฉุกเฉิน ได้ 12,000 บาท. กำหนดส่ง 12 งวด งวดละ 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ถ้าส่งครบ 4 งวดจึงมึสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่

  ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพท์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 3/2556

 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจำกัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

 ยอดเงินสดคงเหลือ

 เงื่อนไขการกู้สามัญ 

ขยายวงเงินกู้สามัญจากเดิม 50 เท่าเป็น 100 เท่า วงเงินไม่เกินสองล้านบาท 

 เงื่อนไขการกู้ฉุกเฉิน

 ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับสหกรณ์

 บทบาทตัวแทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญฯ

 อยากทราบวิธีคิดเงินปันผลปี 2553

 

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียด

ข้อควรรู้ควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียด

ทุนสาธารณประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |