เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ปัจจุบัน)

 

นางนิตพร          แย้มวงษ์            ปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้จัดการ

นางรัตนาภรณ์    ศรีมาพันธุ์          ปฏิบัติงานในหน้าที่  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางขจีรัตน์        ศรีสอน              ปฏิบัติงานในหน้าที่  เจ้าหน้าที่การเงิน

นางนริศรา         เกตุพงษ์            ปฏิบัติงานในหน้าที่  เจ้าหน้าที่บัญชี