ทำเนียบประธานกรรมการ

 

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลา

1.      นายสุริยะวงศ์คงคาเทพ

2537 - 2541

 

 

2.      นายวิชัยรักษ์วิศิษฏ์กุล

2542 - 2543

 

 

3.      นายประสพโชคแกมทับทิม

2544

 

 

4.      นายวิชัยรักษ์วิศิษฏ์กุล

2545 - 2546

 

 

5.      นางสุรจิตรใจอาจหาญ

2547 - 2548

 

 

6.      นายวิชัยรักษ์วิศิษฏ์กุล

2549 - 2550

 

 

7.      นายสนธิ์มาสอาด

2551 - 2552

 

 

8.      นายวิชัยรักษ์วิศิษฏ์กุล

2553