จรรยาบรรณ 10  ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

1.       พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

        ภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์

2.       พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ

3.       พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง

4.       ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด  ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ

5.       พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

6.       พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด  รวมถึง

        ไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

7.       พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง

        ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก

8.       พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย  ขณะ

       เดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

9.       พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์

        ส่วนตน  หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี

10.    หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์