กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

> แบบฟอร์มการขอจริยธรรมงานวิจัย

  งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

> แบบฟอร์มการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

> คู่มือระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา

> แบบคำร้องขยายเวลาศึกษาต่อ

  งานบริหารบุคคล (HRM)

> บันทึกรายงานตัวปฏิบัติราชการ (กรณีย้าย/โอน เข้า)

> ใบลา

> ใบย้าย

> ขอโอน

> แบบฟอร์มขอย้ายเปลี่ยนสายงาน

> แบบขอลาออก

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการบำนาญ

> แบบคำร้องขอบัตรลูกจ้าง

> แบบคำร้องขอบัตรพนักงานราชการ

> แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบฟอร์ม บันทึกรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อ

> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

> ใบลาออก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> ข้อมูลจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการที่รับย้าย หรือรับไว้ปฏิบัติราชการ

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบประเมินบุคคลและผลงาน

      1. ขั้นตอนการขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.1 แบบขอรับการประเมินบุคคล(ชี้ตัว) ชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.2 แบบฟอร์มการจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.3 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด

        1.4 หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงาน

        1.5 การเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ

        1.6 เอกสารขอนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่ง

      2. แบบประเมินเลื่อนชำนาญงานอาวุโส

> คู่มือขอบำนาญด้วยตัวเอง

      1. ลงทะเบียนผ่าน Mobile App

      2. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

      3. ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ

> แบบฟอร์มขอ กพ.7

> คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non HR