สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036-689-689, 036-689-685 และ 036-689-686 โทรสาร : ต่อ 112