ทำเนียบประธานกรรมการ

 

 นายวิชัย   รักษ์วิศิษฎ์กุล                 2553

นายสนธิ์   มาสอาด             2554 - 2555

  นายวินัย   มหมนต์เจริญ       2556 - ปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารตึก 1 ชั้นล่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036 - 785446, 089 - 8014704

Copyright 2011. Free joomla templates |