> ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

> ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ

> คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

> คำขอกู้เงินสามัญ

> คำขอกู้เงินที่ใช้หุ้นประกัน

> คำขอกู้เงินที่ใช้หุ้นประกัน

> ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์

> วิธีคิดเงินปันผล

> ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี จำกัด เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

> ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการ

> ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> หนังสือขอความร่วมมือส่งตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> บทบาทตัวแทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

> โควต้าตัวแทนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารตึก 1 ชั้นล่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036 - 785446, 089 - 8014704

Copyright 2011. Free joomla templates |