รายการวันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา กลุ่มงาน ปลายทาง พนักงานขับรถ ผู้จอง

08:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

นิเทศฯ ภายในจังหวัด

อนุพงษ์

สุเทพ

08:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

นิเทศฯ ภายในจังหวัด

พรณรงค์

สุเทพ

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

เรือนจำ ลบ.

บุญทรง

อารุณ

09:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

อ.เมือง

บุญทรง

สมทรง

ค้นหาวันอื่น