รายการวันที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา กลุ่มงาน ปลายทาง พนักงานขับรถ ผู้จอง

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

อ.ลำสนธิ

บุญทรง

ณัฐหทัย

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

สสอ.ท่าวุ้ง

พรณรงค์

กมลวรรณ

09:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

อ.บ้านหมี่

เนวิน

อมรา

13:00 น.

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

สวนอาหารบัวหลวง

อนุพงษ์

ญานันท์

ค้นหาวันอื่น